Countess Golovine (1766-1821) by Elisabeth Vigee-LeBrun

Countess Golovine (1766-1821) by Elisabeth Vigee-LeBrun

allthingseurope:

Moscow Kremlin (by Andrey Avtomonov)

allthingseurope:

Moscow Kremlin (by Andrey Avtomonov)